ALV

ALV

De algemene ledenvergadering (ALV) van Provero vindt minimaal één maal per verenigingsjaar plaats. Alle leden zijn van harte welkom. Tijdens deze vergadering wordt het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid besproken.

Tijdens de ALV van donderdag 23 mei a.s. legt het bestuur verantwoording af over het jaar 2018. De agenda voor de ALV van 23 mei a.s. ziet er als volgt uit:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag van de ledenvergaderingen van 29 mei en 11 december 2018
  3. Jaarverslag verenigingsjaar 2018
  4. Jaarrekening verenigingsjaar 2018 (inclusief verantwoording), jaarrekening accountant, verslag kascommissie verenigingsjaar 2018 en decharge, kascommissie verenigingsjaar 2019
  5. Samenstelling Bestuur Provero (Rooster bestuur)
  6. Begroting 2019, inclusief toelichting
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De verslagen en stukken van vorige ledenvergaderingen vindt u terug op deze pagina.

ALV 2018 decemberALV 2018 meiALV 2017ALV 2016ALV 2015ALV 2014ALV 2013ALV 2012ALV 2011ALV 2010