ALV

ALV

De algemene ledenvergadering (ALV) van Provero vindt minimaal één maal per verenigingsjaar plaats. Alle leden zijn van harte welkom. Tijdens deze vergadering wordt het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid besproken.

De volgende ALV vindt voorafgaand aan het online congres plaats op 27 mei a.s. De agenda voor de ALV van 27 mei a.s. ziet er als volgt uit:

 1. Opening en vaststelling agenda
  a. Proef stemronde – test systeem
 2. Conceptverslag van de ledenvergadering van 23 november 2020
  De ALV wordt gevraagd om het conceptverslag van de algemene ledenvergadering van 23 november 2020 vast te stellen.
 3. Jaarverslag verenigingsjaar 2020
  De ALV wort gevraagd om het jaarverslag van het verenigingsjaar 2020 vast te stellen.
 4. Jaarrekening verenigingsjaar 2020 (inclusief verantwoording), verslag kascommissie verenigingsjaar 2020 en decharge, kascommissie verenigingsjaar 2021
  De ALV wordt gevraagd om de jaarrekening verenigingsjaar 2020 goede te keuren en decharge te verlenen aan het bestuur voor verenigingsjaar 2020.
 5. Begroting 2022, inclusief toelichting en voorstel contributie 2022
  De ALV wordt gevraagd om akkoord te gaan met de begroting 2022 en het voorstel voor de contributie 2022.
 6. Samenstelling Bestuur Provero (Rooster bestuur)
  De ALV wordt gevraagd kennis te nemen van het rooster bestuur en om akkoord te gaan met het voorstel om Louis de Nijs te herbenoemen.
 7. Provero 3.0 – stand van zaken
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

De verslagen en stukken van vorige ledenvergaderingen vindt u terug op deze pagina.

ALV 2019ALV 2018 decemberALV 2018 meiALV 2017ALV 2016ALV 2015ALV 2014ALV 2013ALV 2012ALV 2011ALV 2010