ALV

ALV

De algemene ledenvergadering (ALV) van Provero vindt minimaal één maal per verenigingsjaar plaats. Alle leden zijn van harte welkom. Tijdens deze vergadering wordt het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid besproken.

De volgende ALV vindt op 2 juni a.s. plaats tijdens  het jaarlijkse Provero Congres. Onderstaand de agenda voor de ALV van 2 juni a.s. waarbij de roodgekleurde teksten links zijn naar de betreffende vergaderstukken. Zijn er vragen naar aanleiding van de agenda en/of de stukken, laat het weten via info@proverol.nl.

 

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Conceptverslag van de ledenvergadering van 27 mei 2021

  De ALV wordt gevraagd om het conceptverslag van de algemene ledenvergadering van 27 mei 2021 vast te stellen.

 3. Jaarverslag verenigingsjaar 2021

  De ALV wordt gevraagd om het jaarverslag over het verenigingsjaar 2021 vast te stellen.

 4. Jaarrekening verenigingsjaar 2021 (inclusief verantwoording), verslag kascommissie verenigingsjaar 2021 en decharge, kascommissie verenigingsjaar 2022

  De ALV wordt gevraagd om de jaarrekening verenigingsjaar 2021 goede te keuren en om, conform het advies van de kascommissie, decharge te verlenen aan het bestuur voor verenigingsjaar 2021.

 5. Samenstelling Bestuur Provero

  a. Rooster Bestuur, inclusief aftreden Casper Cuppen en benoemen Irina Entrop en Erik Dolle

  De ALV wordt gevraagd om kennis te nemen van de samenstelling van het bestuur en in te stemmen met het benoemen van Irina Entrop (gemeente Eindhoven) en Erik Dolle (Geonovum) als bestuurslid voor de periode van 2022 tot 2025.

 6. Begroting 2023, inclusief toelichting en voorstel contributie 2023

  De ALV wordt gevraagd om akkoord te gaan met de begroting 2023 en met het voorstel voor de contributie in 2023

 7. Huishoudelijk reglement, inclusief begeleidende notitie

  De ALV wordt gevraagd in te stemmen met het huishoudelijk reglement.

 8. Provero 3.0 – adviezen denktank en begeleidende notitie

  De ALV wordt gevraagd om in te stemmen met de uitvoering door het bestuur van de adviezen van de denktank.

 9. Rondvraag

 10. Sluiting

De verslagen en stukken van vorige ledenvergaderingen vindt u terug op deze pagina.

ALV 2019ALV 2018 decemberALV 2018 meiALV 2017ALV 2016ALV 2015ALV 2014ALV 2013ALV 2012ALV 2011ALV 2010