ALV

ALV

De algemene ledenvergadering (ALV) van Provero vindt minimaal één maal per verenigingsjaar plaats. Alle leden zijn van harte welkom. Tijdens deze vergadering wordt het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid besproken.

De geplande ALV van donderdag 4 juni 2020 is in verband met het coronavirus verschoven naar 23 november 2020. De agenda voor de ALV van 23 november a.s. ziet er als volgt uit:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag van de ledenvergadering van 23 mei 2019
  3. Jaarverslag verenigingsjaar 2019
  4. Winst- en verliesrekening, Balans, Jaarrekening verenigingsjaar 2019 (inclusief verantwoording), verslag kascommissie verenigingsjaar 2019 en decharge, kascommissie verenigingsjaar 2020
  5. Begroting 2020, inclusief toelichting en addendum op begroting
  6. Begroting 2021, inclusief toelichting
  7. Samenstelling Bestuur Provero (Rooster bestuur)
  8. Memo inzake oproep tot deelname Provero denktank
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De verslagen en stukken van vorige ledenvergaderingen vindt u terug op deze pagina.

ALV 2019ALV 2018 decemberALV 2018 meiALV 2017ALV 2016ALV 2015ALV 2014ALV 2013ALV 2012ALV 2011ALV 2010