ALV

ALV

De algemene ledenvergadering (ALV) van Provero vindt minimaal één maal per verenigingsjaar plaats. Alle leden zijn van harte welkom. Tijdens deze vergadering wordt het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid besproken.

De volgende ALV vindt op 30 mei a.s. plaats, voorafgaand aan het jaarlijkse Provero Congres (tussen 09.00 en 09.30 uur). Onderstaand de agenda voor de ALV van 30 mei a.s.  Zijn er vragen naar aanleiding van de agenda en/of de stukken, laat het weten via info@provero.nl.

Aanmelden voor het Provero Congres en daarmee aanwezig zijn tijdens de ALV? Klik hier!

 1. Opening en vaststelling agenda


 2. Conceptverslag van de ledenvergadering van 1 juni 2023

  De ALV wordt gevraagd om het conceptverslag van de algemene ledenvergadering van 1 juni 2023 vast te stellen.


 3. Jaarverslag verenigingsjaar 2023

  De ALV wordt gevraagd om het jaarverslag over het verenigingsjaar 2023 vast te stellen.


 4. Jaarrekening verenigingsjaar 2023 (inclusief verantwoording), verslag kascommissie verenigingsjaar 2023 en decharge, kascommissie verenigingsjaar 2024

  De ALV wordt gevraagd om de jaarrekening verenigingsjaar 2023 goede te keuren en om, conform het advies van de kascommissie, decharge te verlenen aan het bestuur voor verenigingsjaar 2023.


 5. Samenstelling Bestuur Provero

  a. Rooster Bestuur

  De ALV wordt gevraagd om kennis te nemen van de samenstelling van het bestuur.


 6. Voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement inzake declaraties en vergoedingen

  De ALV wordt gevraagd om in te stemmen met het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement ten aanzien van declaraties en vergoedingen.


 7. Begroting 2025, inclusief toelichting en voorstel contributie 2025

  De ALV wordt gevraagd om akkoord te gaan met de begroting 2025 en met het voorstel voor de contributie in 2025.


 8. Rondvraag
 9. Sluiting

De verslagen en stukken van vorige ledenvergaderingen vindt u terug op deze pagina.

ALV 2023ALV 2022ALV 2021ALV 2020ALV 2019ALV 2018 decemberALV 2018 meiALV 2017ALV 2016ALV 2015ALV 2014ALV 2013