Provero Congres 2022

Provero Congres 2022

Op donderdag 2 juni a.s. organiseert Provero haar jaarlijkse congres en dan begroeten we je weer live in de Reehorst in Ede! Het programma sluit aan bij de vele vragen die er leven in het werkveld. Kortom een dag die je niet mag missen, noteer deze datum alvast in de agenda! Goed om te weten: Het Provero Congres is weer een echte live bijeenkomst. Sessies worden niet gestreamd of opgenomen!

Doel

Het Provero Congres bestaat uit een gevarieerd en inhoudelijk programma dat divers van opzet is en zullen zowel beginners als gevorderden aanspreken.

Laat je inspireren door sprekers die -net als jij- bezig zijn om zich maximaal voor te bereiden op de Omgevingswet. Zij richten zich op de thema’s wet- en regelgeving, voorbeeldinstrumenten, het Digitaal Stelsel Omgevingswet, implementatie en dienstverlening. Al met al, een congres dat je niet mag missen.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is voor iedereen die op dit moment bezig is met de implementatie van de Omgevingswet: bestuurders, raadsleden, beleidsmakers, planjuristen en projectleiders Omgevingswet.

Kosten Provero Congres

Deelname aan het Provero Congres is gratis voor leden van Provero. Leden van BWT, Netwerk Jong Leefomgeving en VVM kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 99,00 exclusief BTW deel te nemen aan de Provero themabijeenkomst.

De kosten voor deelname aan het Provero Congres bedragen voor niet-leden: € 202,75 exclusief BTW.

Nog zolang tot het evenement

Winactie voor studenten en young professionals

Programma Provero Congres 2022

We begroeten je graag vanaf 9.00 uur, het congres start om 9.30 uur en duurt tot 17.00 uur.

Plenaire Opening (09.30 – 10.15 uur)

Hennie Genee, ad-interim voorzitter, opent de plenaire sessie waarna Maaike Plakman, Productmanager bij het Kadaster, een presentatie geeft over de stand van zaken met betrekking tot het DSO.

Inhoudelijke sessie, ronde 1: 10.30 – 11.30 uur

Kies voor een van deze inhoudelijke sessies

Indieningsvereisten - Tamer el Masri, Regelanalist (Geodan/Flolegal) en mr. Claire Vermeulen BBA, Regelanalist Omgevingswet (gemeente Leidschendam-Voorburg)

Duidelijke en goed ingestelde vragenbomen zijn van belang voor heldere communicatie met de initiatiefnemer en voor soepele afhandeling van aan vragen en meldingen. In deze workshop zullen wij laten zien welke acties een bevoegd gezag kan nemen om de indieningsvereisten gebruiksvriendelijk en effectief in te stellen. We nemen u mee in de do’s and don’ts rondom de bruidsschat, het toepasbaar maken van activiteiten en het instellen van behandeldiensten en het omgevingsoverleg. Kortom, het wordt een leerzame bijeenkomst met praktische voorbeelden en tips hoe je aan de slag kunt gaan met de indieningsvereisten.

Deze sessie is interessant voor:

Jurist | Plantoetser | Medewerker vergunningen

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) - Melina Schouten (Antea Group), Devlin Oosterwijk (Royal HaskoningDHV) en Janita van Gastel (Juust)

Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is een activiteit die niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan en niet vergunningvrij te bouwen is. Nieuwe ontwikkelingen worden onder de Omgevingswet naar verwachting voor een groot deel met een BOPA mogelijk gemaakt, zeker in de fase dat sprake is van een tijdelijk omgevingsplan. Deze presentatie beantwoordt concrete vragen die je rondom dit instrument BOPA hebt, zoals:

 • wanneer een BOPA en wanneer een wijziging omgevingsplan?
 • hoe concreet/gedetailleerd moet de activiteit zijn?
 • wanneer volg ik een reguliere procedure en wanneer een uitgebreide?
 • hoe ziet een ‘ruimtelijke onderbouwing’ bij een BOPA er uit (een goede onderbouwing fysieke leefomgeving/GOFLO)?
 • hoe publiceer ik een BOPA op een slimme manier?

Deze sessie is interessant voor:

Jurist | RO beleidsmedewerker | Plantoetser | Programmamanager | Projectleider | Medewerker vergunningen

Goed opdrachtgeverschap: Het handboek omgevingsplan - Maaike Elzinga, Regisseur fysiek domein, adviseur en planoloog (gemeente Meppel) en Joske Poelstra, Senior projectleider Omgevingsplan en jurist (Rho Adviseurs)

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderd er veel. Ook in de samenwerking tussen de gemeente en een initiatiefnemer en/of de samenwerking met een extern adviesbureau. Het is daarom goed om afspraken hierover vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld in een ‘Handboek Omgevingsplan’ Wat geeft u de initiatienemer of het adviesbureau mee als het omgevingsplan gewijzigd moet worden. Wat zijn de randvoorwaarden en welke keuzes heeft u hierin gemaakt. Hoe verloopt het proces om te komen tot de wijziging van uw omgevingsplan? En wat mag de initiatiefnemer van  u verwachten? Kortom, het handboek biedt veel mogelijkheden om afspraken, keuzes, processen en verantwoordelijkheden vast te leggen. In deze sessie worden de ervaringen gedeeld van gemeenten die inmiddels een (concept) handboek hebben opgesteld. Welke onderdelen hebben ze opgenomen in hun handboek en welke processen zijn vastgelegd?  Zij zullen jullie meenemen in de keuzes die gemaakt zijn en waar ze tegenaan zijn gelopen.

Deze sessie is interessant voor:

Jurist | RO beleidsmedewerker |Tekenaar / GIS specialist | Programmamanager | Projectleider

Opbouw en structuur van het omgevingsplan: presentatie over de geconsolideerde versie van het casco - Nienke van Renssen, Senior Jurist (VNG) en Maarten Engelberts, Senior Jurist (Juriplan)

‘De VNG heeft de afgelopen jaren verschillende staalkaarten ontwikkeld die als inspiratie dienen voor het omgevingsplan. Deze staalkaarten zijn nu samengebracht in de geconsolideerde versie van het casco. Het team van de VNG zal een toelichting geven op deze geconsolideerde versie en de gemaakte keuzes die hieraan ten grondslag liggen. Zo wordt ingegaan op hoe activiteiten kunnen worden geregeld, ook in relatie tot de antwoorden op de ontwerpvragen (ontwerptoolomgevingswet.vng.nl). Daarbij zijn vragen relevant welk werkingsgebied van toepassing is en of de activiteit juist themagewijs of gebiedsgericht wordt benaderd. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de opbouw van het omgevingsplan (Hoofdstuk 4 ten opzichte van Hoofdstuk 5) en de mogelijkheden voor het annoteren van de regels.’

Deze sessie is interessant voor:

Jurist | RO beleidsmedewerker | Plantoetser

Partnerprogramma : 11.30 – 12.00 uur

Kies voor een van onderstaande sessies.

GemeenteDSO, praktische ervaringen met het maken van een omgevingsplan - Chris van Wegen, Herman Assink & Jasper Klarenbeek

Tijdens deze workshop doorlopen we alle processtappen om te komen tot een ‘start-omgevingsplan’. Dit plan wordt voor een klein gebied binnen een gemeente bepaald en is hiermee technisch correct, heeft een volledige inhoudsopgave en bevat een selectie van de meest belangrijke regels. Dit ‘start-omgevingsplan’ dient als de basis voor het maken van het uiteindelijke integrale en complete omgevingsplan voor de betreffende gemeente. De nadruk ligt op onze bewezen integrale ketenaanpak en het delen van best practices, die we de laatste jaren bij diverse gemeenten hebben opgedaan.

Samenwerking gericht op een succesvolle invoering van de Omgevingswet - Koos Seerden (Rho Adviseurs)

De Omgevingswet met ondersteunend Digitaal Stelsel is een belangrijke schakel voor de maatschappelijke opgave van woningbouw, energietransitie en een adequate vergunningverlening richting burgers en bedrijven en vele andere organisaties. De keuze van de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 van de Omgevingswet geeft de gewenste duidelijkheid. Maar er ligt voor alle betrokken partijen nog een fikse opgave. In maart 2022 hebben vertegenwoordigers van stedenbouwkundige bureaus, de Geo-ICT branche en softwareleveranciers samen met diverse vertegenwoordigers vanuit de VNG, de TBO en het Ministerie BZK, gesproken over het versterken van de samenwerking gericht op een succesvolle invoering van de Omgevingswet. Koos Seerden (directeur Rho adviseurs) neemt u mee in de probleemstelling, waar de samenwerking betrekking op heeft en wat de dan geldende actuele stand van zaken is.

Rx.Base voor gemeenten, waterschappen én adviesbureaus - René Kleij en Gerard de Waard (Visma Roxit)

Nu gemeenten en waterschappen zich voorbereiden op hun eerste omgevingsplan of verordening, groeit ook de vraag naar de samenwerking met externe adviseurs, zoals stedenbouwkundige bureaus. Met Rx.Base van Visma Roxit bieden wij deze organisaties een veilige en eenvoudige softwaretool om elkaar digitaal te ondersteuning bij het verwerking van de omgevingsplannen. Hoe gaat dat dan en hoe veilig is het? Wij laten het u zien tijdens onze sessie.

Lunch: 12.00 – 12.45 uur

Tijd voor pauze, voor een goed gesprek met een van de andere deelnemers, of een bezoek aan een van de partners op het Omgevingsplein.

ALV: 12.45 – 13.15 uur

Inhoudelijke sessies, ronde 2: 13.20 – 14.20 uur

Kies voor een van deze inhoudelijke sessies

Interbestuurlijke toepasbare regels - Henk van Marle, Planner/Coördinator team vergunningverlening milieu (Provincie Overijssel)

Voor het aanvragen van een vergunning kun je te maken krijgen met toepasbare regels van rijk, provincie en gemeente. Het gaat hierbij zowel om vragenbomen als ook om indieningsvereisten. Om deze op elkaar te laten aansluiten kunnen het rijk en provincies aansluitpunten maken voor de onderliggende bevoegde gezagen. In opdracht van ADS hebben we een werkplaats gestart om hiermee te oefenen. Met vertegenwoordigers van het rijk, de provincie Overijssel en de gemeente Rijssen-Holten hebben we verordeningen en toepasbare regels opgesteld en gepubliceerd in een oefenomgeving binnen het DSO. Vervolgens hebben we diverse vergunningchecks gedaan voor het aanleggen van een paardrijbak: binnen en buiten de provincie Overijssel en ook binnen en buiten de gemeente Rijssen-Holten. Daarbij konden we heel mooi zien hoe het DSO inderdaad per bestuurslaag én per locatie de door ons gepubliceerd regels presenteert aan de initiatiefnemer. Het werkingsprincipe hebben we hiermee aangetoond, maar er zijn nog wel de nodige bevindingen en leerpunten!

Deze sessie is interessant voor:

Jurist | Medewerker vergunningen

Scenario Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM) - Monique van Scherpenzeel, Senior adviseur standaarden (Geonovum) & Gijs Koedam, Coördinator digitale aspecten Wro en Omgevingswet / GIS specialist (gemeente Arnhem)

Als overheden niet tijdig gebruik kunnen maken van alle onderdelen van het DSO, is een vangnet ontwikkeld: de tijdelijke alternatieve maatregelen. In deze bijeenkomst geven we inzicht in de (on)mogelijkheden van TAM en aan we in discussie over de voor- en nadelen om TAM te gebruiken, zowel inhoudelijk als technisch. Vragen die aan bod komen, zijn:

 • Welke TAM’s zijn er?
 • Wanneer u gebruik kunt maken van TAM?
 • Voor welke gevallen zou het een goed instrument zijn
 • Voor- en nadelen inhoudelijk en technisch
 • Consequenties voor de planketen
 • Concreet ingaan op TAM voor bekend maken en publiceren omgevingsplan
 • Handreiking TAM
 • Discussie wie wil er gebruik van maken?

Deze sessie is interessant voor:

Jurist | Tekenaar / GIS specialist | Programmamanager | Projectleider

De procedure van het wijzigen van het omgevingsplan - Nienke Jansen, Senior adviseur digitale kerninstrumenten Omgevingswet (Geonovum)

Na het inwerkingtreden van de Omgevingswet moeten gemeenten wijzigingen van het omgevingsplan publiceren via de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB), waarna een nieuwe geconsolideerde versie van het omgevingsplan geraadpleegd kan worden in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Maar hoe werkt dit? Hoe verloopt de procedure van de wijziging van het omgevingsplan, van de allereerste start tot en met het verwerken van de uitspraak van de Raad van State?. Hoe moet je als gemeente een ontwerpbesluit opstellen en hoe ziet dit eruit in het Gemeenteblad? Wat zie je in het DSO na de publicatie van een ontwerpbesluit? Wat moet je doen als het wijzigingsbesluit is vastgesteld? Hoe ziet het er uit? Wat als er meerdere procedures van wijzigingsbesluiten tegelijk lopen? Hoe moet je wijzigingen in de status doorgeven? Veel vragen die wij van onze leden horen. We hopen jullie in deze sessie antwoorden te kunnen geven op vragen rondom het proces. Nienke Jansen van Geonovum neemt jullie hierin mee en laat voorbeelden zien van verschillende besluiten.  

Deze sessie is interessant voor:

Jurist | RO beleidsmedewerker | Plantoetser | Projectleider

Viewer(s) voor omgevingsdocumenten - Cara Dekker en Jeroen Barendregt, Product Owners (Kadaster)

De viewer ‘regels op de kaart’ in het omgevingsloket zorgt ervoor dat een ieder op een publieksvriendelijke wijze kennis nemen van gegevens die via het DSO-LV ontsloten worden.  Vanuit het kadaster wordt naast de viewer ‘regels op de kaart’ van het omgevingsloket, gewerkt aan een 2e viewer voor het ontsluiten van omgevingsdocumenten. Deze Viewer heet ‘Viewer Documenten op de kaart’. In deze sessie wordt u door Cara Dekker en Jeroen Barendregt van het Kadaster bijgepraat. Er wordt aandacht besteed aan de functionaliteit van beide viewers. Wat kunnen ze, wat zijn de overeenkomsten en verschillen.

Deze sessie is interessant voor:

Jurist | RO beleidsmedewerker | Plantoetser | Tekenaar / GIS specialist | Programmamanager | Projectleider | Medewerker vergunningen

Inhoudelijke sessies, ronde 3: 14.45 – 15.45 uur

Kies voor een van deze inhoudelijke sessies

Het beheren van de toepasbare regels in het Omgevingsloket - Annemieke Vliegen, Expert toepasbare regels (Aan de slag met de Omgevingswet)

Vragenbomen en indieningsvereisten vormen in het Omgevingsloket de digitale dienstverlening richting burgers en bedrijven. Vanaf de datum dat de Omgevingswet in werking treedt moeten deze toepasbare regels onderhouden en beheerd worden. In deze sessie wordt toegelicht welke voorbereidingen nu alvast getroffen kunnen worden om toepasbare regels goed te kunnen beheren. In de sessie komen het beheerbaar opstellen van toepasbare regels, het beheerproces en de benodigde hulpmiddelen aan de orde. Deze presentatie wordt verzorgd door Annemieke Vliegen vanuit het interbestuurlijk programma Aan de slag met de Omgevingswet. Zij is sinds 2017 als expert toepasbare regels actief om gemeenten, waterschappen en provincies te ondersteunen bij het inrichten van de digitale dienstverlening van het Omgevingsloket.

Deze sessie is interessant voor:

Jurist | Medewerker vergunningen

Goed voorbereid op het omgevingsplan - Jos Dolstra (VVM) & Martha Bleeker, Projectleider / Planoloog (Mees Ruimte en Milieu)

Met het inwerkingtreden van de Omgevingswet ontstaat het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Gemeenten hebbenvervolgens de tijd om dit om te vormen naar een echt omgevingsplan volgens de Omgevingswet. Maar terwijl de gemeente daaraan werkt staat de wereld niet stil en komen er nieuwe ontwikkelingen en melden zich initiatiefnemers met een aanvraag. Wat moet ik in ieder geval gereed hebben voor inwerkingtreding, om initiatieven te kunnen behandelen en te voorkomen dat het eerste toevallige initiatief trendsettend wordt voor het omgevingsplan van de gemeente? Deze sessie wordt verzorgd door:

 • Martha Bleeker, werkzaam bij Mees Ruimte en Milieu en bestuurslid Jong Leefomgeving;
 • Jos Dolstra, werkzaam bij Arena Consulting en voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk.

Deze sessie is interessant voor:

Programmamanager | Projectleider

Het Omgevingsplan: Nee, tenzij… het een iets verderop wel mag. - Wico Ankersmit, Directeur (Vereniging BWT Nederland)

In deze presentatie laat Wico Ankersmit, directeur van de Vereniging BWT Nederland zien dat het nog een uitdaging wordt om het Omgevingsplan van rechtswege met de Bruidsschatregels van rechtswege goed toe te passen, en uit te leggen. De gemeente krijgt de opdracht om het ruimtelijk vergunningvrije bouwen zelf lokaal goed te regelen in het Omgevingsplan. Dit kan door de bruidsschat ongewijzigd te laten, deze aan te scherpen of flink te verruimen. Dat deze keuze niet éénvoudig is, en wat de consequenties hiervan zijn zal worden getoond met een aantal praktijkcasussen.

Deze sessie is interessant voor:

Jurist | Plantoetser

Het gebruik van geometrieën voor locaties in omgevingsdocumenten - Luc de Horde, Adviseur standaarden voor de omgevingsdocumenten (Geonovum) - Fokke Plantinga, Adviseur digitalisering & geo-informatie (Rho adviseurs voor leefruimte)

De locatie is een belangrijke bouwsteen bij het maken van omgevingsdocumenten. Dit roept vragen op als: “Waar moet je op letten?”, “Wat zijn belangrijke uitgangspunten en afwegingen bij het maken van geometrieën voor locaties?” en “Hoe zorg je ervoor dat keuzes van nu werkbaar en beheerbaar blijven in de toekomst?” Deze vragen zijn onder andere onderzocht door de werkplaats Geo-optimalisatie (gebruikers uit de gemeenten, provincies en waterschappen) en de taskforce Geo (een groep specialisten vanuit KOOP, Geonovum, Kadaster en softwareleveranciers). Ook hebben specialisten uit de praktijk zich op dit vraagstuk gestort. In deze sessie worden de conclusies en aanbevelingen van de taskforce Geo gepresenteerd en wordt de visie van specialisten uit de praktijk met je gedeeld. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw mening en ervaring over dit onderwerp.

Deze sessie is interessant voor:

Jurist | RO beleidsmedewerker | Plantoetser | Tekenaar / GIS specialist

(Digitale) samenhang Omgevingsplan, -visie en -programma - Adrie van Bohemen, DSO Expert BZK Omgevingswet (Ministerie van BZK)

Wat is de digitale informatiesamenhang tussen de OW instrumenten? Welke informatie wordt in een omgevingsvisie opgenomen, waar het omgevingsplan/verordening weer gebruik van maakt? Vervolgens de toepasbare regels aan worden opgehangen en de vergunningaanvraag op binnenkomen. Planologische afwijkingvergunning moet vervolgens weer verwerkt worden in Omgevingsplan. Het Programma zweeft daar nog ergens tussendoor. En welke digitale informatie wordt gebruikt bij monitoring van deze instrumenten? Kortom, welke digitale samenhang is er tussen deze instrumenten? Adrie van Bohemen neemt u mee.

Deze sessie is interessant voor:

Jurist | RO beleidsmedewerker | Programmamanager | Projectleider

Gezamenlijke afsluiting (15.45 – 16.00 uur)

Met een korte terugblik op de dag en dank voor jouw aanwezigheid sluiten wij het Provero Congres af.

Borrel & napraten (16.00 – 17.00 uur)

Na 2 jaar online kunnen we weer samen proosten op een succesvol congres onder het genot van live muziek verzorgd door Mariske Hekkenberg.

Ik ben erbij, ik meld me aan

Bedrijvenmarkt

Tijdens het Provero Congres mag de bedrijvenmarkt niet ontbreken en blijft een belangrijk onderdeel van het congres.
Partners, bedrijven en verenigingen kunnen zich op de bedrijvenmarkt, Omgevingsplein, presenteren aan de deelnemers.

Deze bedrijvenmarkt is interessant voor iedereen die actief is binnen het werkveld van de fysieke leefomgeving. Provero hanteert een Partner Punten Programma dat er voor zorgt dat flexibel kan worden omgegaan met de diverse profileringsmogelijkheden.

Geïnteresseerd? Vul het Partner Punten Programma in en stuur dit naar congres@provero.nl.

Je kunt je via onderstaand formulier inschrijven voor het Provero Congres.

Provero Congres 2023 Inschrijfformulier
Inschrijfformulier
Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.