Provero Congres 2021

Provero Congres 2021 (online)

Digitale aspecten in het Omgevingsrecht staan centraal bij Provero en dat geeft ruimte aan een keur van onderwerpen tijdens het online Provero Congres. Op donderdag 27 mei 2021 a.s. organiseren wij de tweede, online editie van het Provero Congres. We hadden zo gehoopt elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten, maar helaas gaat dit nog niet lukken. Hoe dan ook, kunt u weer rekenen op interessante, boeiende en inspirerende lezingen!

Doel

Provero is een vakvereniging met haar wortels in het domein van de ruimtelijke ordening. Naast inhoudelijke kennis is er binnen dit domein de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de digitale aspecten van het omgevingsrecht. Een ervaring die model staat voor het digitale stelsel van de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet dwingt samenhang af tussen een groot aantal nu nog gescheiden opererende werkvelden. Om samenhang te bereiken moeten we elkaar ontmoeten, leren kennen en ervaringen uitwisselen. Provero biedt hiervoor de gelegenheid door haar congres open te stellen voor iedereen die de nieuwe wet raakt.

Het Provero Congres bestaat uit een gevarieerd en inhoudelijk programma. Dit jaar hebben we naast de workshops die divers van opzet zijn en zullen zowel beginners als gevorderden aanspreken.

Nieuw
dit jaar zijn onze 2 masterclasses.
De twee masterclasses, duren 3 uur en doorlopen een geheel proces waarbij geïnteresseerden/deelnemers vooraf ook ‘huiswerk’ krijgen zodat ze optimaal kunnen deelnemen aan deze masterclasses. De masterclasses zijn interactief hierdoor zal een beperkt aantal deelnemers toegelaten worden. Bent u serieus geïnteresseerd en bereid huiswerk te maken zorg dat u zich dan snel aanmeld want vol-is-vol.

Laat u inspireren door sprekers die -net als u- bezig zijn om zich maximaal voor te bereiden op de Omgevingswet. Zij richten zich op de thema’s wet- en regelgeving, voorbeeldinstrumenten, het Digitaal Stelsel Omgevingswet, implementatie en dienstverlening. Al met al, een congres dat u niet mag missen.

Voor wie?

Het congres is voor iedereen die interesse heeft in de ruimtelijke ordening, milieu, bouw- en woningtoezicht, informatievoorziening, leefbaarheid en in de kansen die de Omgevingswet biedt. Zeker als u werkt bij een gemeente, een provincie, het rijk, het waterschap, een regionale uitvoeringsdienst, een veiligheidsregio of een adviesbureau.

Kosten Provero Congres

Deelname aan het digitale Provero Congres is gratis voor leden van Provero.

Leden van Vereniging BWT, VVM en de NGV kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 50,00 exclusief BTW deel te nemen aan het Provero congres.

De kosten voor deelname aan het congres bedragen voor niet-leden: € 99,00 exclusief BTW.

Nog zolang tot het evenement

Programma Provero Congres 2021

Op donderdag 27 mei a.s. staat het Provero Congres al weer op de planning. Met het afgelopen congres nog vers in ons geheugen, zijn wij aan de slag gegaan om weer een mooi programma voor u neer te zetten. Een programma opgezet vanuit de vragen die nu leven, een programma waarin de inhoudelijke sessies zijn verlengd tot één uur per sessie, een programma met een dagvoorzitter die zorgt voor extra interactie, een programma ook waar wij iets extra’s bieden. Voor het eerst, is het mogelijk om tijdens het Provero Congres deel te nemen aan een van de twee masterclasses. Kortom, het vertrouwde Provero congres, maar met vernieuwde en nieuwe elementen. Wij denken dan ook een congres te bieden dat u niet mag missen. Check het programma en meld u snel aan!

Programma
09.00 –  09.30 uur: Algemene Ledenvergadering
09.30 – 10.30 uur: Dagvoorzitter George Parker legt de vragen en zorgen die nu leven met betrekking tot het DSO voor aan Joyce de Jong, Adrie van Bohemen en Ewald te Koppele (deelnemers kunnen hun vraag/zorg vooraf aangeven, dan proberen wij deze mee te nemen)

10.30 – 10.45 uur: Met meerdere partijen muteren en consolideren van het  Omgevingsplan: hoe doe je dat?

 • De samenwerking tussen Bevoegd Gezag en adviesbureau (Rho Adviseurs) – Fokke Plantinga
 • Het gesprek: we gaan het doen, maar hoe? Samen komen we verder (Viewpoint) – Sander Bakker & Luuk Frederiks
 • Doorlopend samenwerken aan één omgevingsplan (GemeenteDSO) – Herman Assink
 • Muteren en consolideren, nog even varen in dichte mist (NedGraphics) – Enzo Kruger

10.45 – 11.00 uur: Korte pauze

Partnerprogramma: 11.00 – 11.30 uur

In dit halfuur kunt u presentaties bijwonen van partners van Provero. De sessies van de partners worden  later toegevoegd.

GemeenteDSO, ervaringen met het maken van een omgevingsplan - Jasper Klarenbeek, RHDHV - Herman Assink, IDgis en Chris van Wegen, Regel-Service

Tijdens deze workshop doorlopen we alle processtappen om te komen tot een ‘start-omgevingsplan’. Dit plan wordt voor een klein gebied binnen een gemeente bepaald en is hiermee technisch correct, heeft een volledige inhoudsopgave en bevat een selectie van de meest belangrijke regels. Dit ‘start-omgevingsplan’ dient als de basis voor het maken van het uiteindelijke integrale en complete omgevingsplan voor de betreffende gemeente. De nadruk ligt op het delen van best practices, die we de laatste maanden bij diverse gemeenten hebben opgedaan.

Planvorming met toepasbare regels in één samenhangend proces - Swier Jan Miedema, Gemboxx en Bas Janssen, IAM4

Omgevingswet stelt nieuwe eisen aan software EN processen

Omgevingsboxx biedt bevoegde gezagen een innovatieve oplossing om tegemoet te komen aan de nieuwe eisen die de Omgevingswet stelt. Niet alleen de technische eisen, maar vooral ook de inhoudelijke, conceptuele EN procesmatige eisen.

Presentatie

Tijdens onze presentatie gaan we in op onze innovatieve wijze van planvorming MET toepasbare regels. Wij gaan uit van expliciet informatiebeheer: ontwikkelen, onderhouden en beheren van alle informatie, die in een omgevingsplan ‘zit’ en de samenhang daartussen, staat centraal in onze aanpak. Kern daarbij vormen de herbruikbare bouwstenen die je per activiteit maakt: modelregels MET hun toepasbare regels. Dit in lijn met modelverordeningen van de VNG. Met deze modelregels stel je vervolgens locatie-specifieke sets samen. Dus niet alleen de juridische tekst, maar tevens de bijbehorende toepasbare regels.   Een kort filmpje van hoe dit werkt is te vinden op www.aandeslagmethetomgevingsplan.nl

Ruimtelijkeplannen.nl vanaf 1/1/2022 toeleverancier voor het DSO-LV - Merijn Kerlen en Jasper Roes, Kadaster

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal Ruimtelijkeplannen.nl een toeleverancier worden voor het DSO. De huidige planvoorraad zal via de overbruggingsfunctie van IHR worden ontsloten in de DSO Viewer Regels op de Kaart . Voor het laden van plannen die vallen onder het overgangsrecht van de Omgevingswet, het verwijderen van plannen of het wijzigen van dossierstatussen blijft Ruimtelijkeplannen.nl in gebruik als toeleverancier voor het DSO-LV. Vraagt u zich nu af wat er voor u precies verandert, wat de gebruiksmogelijkheden van Ruimtelijkeplannen.nl straks zijn en wat er bij gewoon het oude blijft? We praten u graag bij!

Pilot Omgevingsplan met NedOmgeving bij gemeente Dronten - Jasper Arends, NedGraphics en Johan Fuite, Antea Group

In deze sessie zal uitgebreid worden ingegaan op de functionaliteiten van NedOmgeving, de plansoftware van NedGraphics. Ook is recent is door de gemeente Dronten een pilot (“ambtelijke exercitie”) uitgevoerd met deze plan-software. De inhoudelijke ondersteuning en begeleiding werd daarbij ingevuld door Antea Group. Doel van de pilot was tweeledig. Allereerst ervaring opdoen met het werken met NedOmgeving in een concrete praktijksituatie. En daarnaast stappen zetten met het daadwerkelijk maken van een stukje Omgevingsplan, met als motto: “gezamenlijk leren door gewoon aan de slag te gaan”.   Sprekers: Jasper Arends – accountmanager Ruimte & Omgeving, NedGraphics Johan Fuite – projectmanager Planvorming & Mobiliteit, Antea Group

Inhoudelijke sessies, ronde 1: 11.30 – 12.30 uur

Kies voor een van deze inhoudelijke sessies of schrijf u in voor een van de masterclasses.

Toepasbare Regels - Joey Kortram, DSO Expert bij Ministerie van BZK

In deze sessie worden aan de hand van een interview aan een expert op het gebied van Toepasbare regels vragen gesteld. We gaan hierbij dieper in op vragen zoals ‘Wat moet ik als gemeente minimaal doen voor inwerkingtreding van de Omgevingswet’ of ‘Wat moet ik doen met de toepasbare regels van de Bruidsschat’.  Zijn er specifieke vragen die u graag beantwoord ziet tijdens deze sessie, mail deze dan naar congres@provero.nl, onder vermelding van ‘workshop toepasbare regels Provero Congres. We zullen proberen deze vraag dan mee te nemen in de workshop.

Goed voorbereid op het omgevingsplan - Piet Loonstra, gemeente De Fryske Marren en Jos Dolstra, VVM

Gemeenten bereiden zich voor op het omgevingsplan en op de omvorming van het omgevingsplan van rechtswege naar een omgevingsplan dat voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Net als andere gemeenten werkt ook de gemeente De Fryske Marren hieraan. De gemeente heeft een aanpak voor de overgangsfase opgesteld en oefent met het maken van het omgevingsplan. Tijdens deze sessie worden de ervaringen en tips gedeeld.

De bouwactiviteit in het Omgevingsplan - Wico Ankersmit, Directeur Vereniging BWT Nederland

Door de knip krijgen we voor het bouwen van een bouwwerk te maken met een technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit. In dit webinar gaat Wico Ankersmit in op de onderdelen van de knip die in het Omgevingsplan komen zoals de bouwvoorschriften, gebruiksregels, welstandstoets en de bescherming van gemeentelijke monumenten. Maar ook wordt gekeken naar het door de gemeente zelf inrichten van de vergunningvrije ruimte voor bijbehorende bouwwerken en andere bouwactiviteiten die via de bruidsschat in het Omgevingsplan komen.  Hierbij wordt ook ingegaan op hoe gemeente via het DSO hun eigen regels in het DSO in de vorm van “regels op de kaart” moeten gaan inrichten.

Pauze: 12.30 – 13.00 uur

Tijd voor pauze, voor een afspraak met een van de andere deelnemers, een bezoek aan een van de partners op het Omgevingsplein, bijpraten in de chat in de lobby of een korte wandeling.

Inhoudelijke sessies, ronde 2: 13.00 – 14.00 uur

Terugkoppeling werkplaats DSO keten - Leo van der Vlist, VNG

De VNG faciliteert in maart en april de Werkplaats DSO-keten, een manier om te onderzoeken hoe een gemeente de DSO-keten werkend krijgt, in samenwerking met hun (software)leveranciers. De VNG verzorgt in deze sessie een presentatie over de resultaten en de opgedane ervaringen van een aantal van deze werkplaatsen.

Officiële bekendmakingen en de LVBB: ontwerpbesluiten en kennisgevingen - Lennert Luik, KOOP

Tijdens dit uur neem ik u mee in hoe om te gaan met de onderstaande punten:

 • Officiële bekendmaking in de staatcourant
 • Status van een plan (de inhoud van wat in procedure is gebracht)
 • Plan in procedure tonen ten opzichte van plan dat vigerend is

Digitale monitoring - Jacobien Bakker, Dienst Data Officer, Gemeente Den Haag

Anders dan traditionele bestemmingsplannen biedt een omgevingsplan een ruim kader voor ontwikkelingen. Het legt niet de huidige werkelijkheid vast maar de maximale gebruiks- en bouwmogelijkheden die aanvaardbaar zijn. De fysieke werkelijkheid is dynamisch, zowel op het gebied van bebouwing, functies als milieukwaliteit. Dit vraagt om monitoring van de werkelijkheid zodat continu inzicht is in de actuele situatie. Bijvoorbeeld om omgevingswaarden uit het omgevingsplan te bewaken, om inzicht te bieden in de ontwikkelruimte die nog aanwezig is of om bij te houden of de juridische maximale situatie niet wordt overschreden. Een register is een goed middel voor deze (digitale) monitoring, bijvoorbeeld een ‘register woningbouw’, een ‘register beschermde bomen’ of een ‘register aantal horecavestigingen’.

In deze sessie wordt aan de hand van twee voorbeelden inzicht gegeven hoe je concreet via een register de digitale monitoring vorm geeft en openbaar maakt.

Inhoudelijke sessies, ronde 3: 14.15 – 15.15 uur

Buitenplanse omgevingsplan activiteit - Bert Rademakers, Beleidscoordinator Wetgeving bij Ministerie van BZK

Wat is een Buitenplanse Omgevingsactiviteit en hoe gaat dat in zijn werk?

Binnen de omgevingswet kunnen in feite 3 soorten omgevingsplanactiviteiten worden onderscheiden, maar binnen deze workshop gaan we het met name hebben over  het buitenbeentje binnen de Omgevingswet: de buitenplanse OPA.

De pocedure

De procedure is enigszins vergelijkbaar met de buitenplanse afwijking onder de Wabo, maar kruimelen is er niet meer bij?

Aanpassen omgevingsplan

Een buitenplanse OPA moet binnen 5 jaar in het Omgevingsplan worden verwerkt. Maar wat nu als de destijds vergunde activiteit toch niet in het Omgevingsplan kan worden verwerkt!? En is er dan opnieuw beroep mogelijk?

Gemeenteraad

Wat is de rol van de gemeenteraad?

Aanvraagvereisten

Wat zijn de aanvraagvereisten en hoe landt de bOPA uiteindelijk in het Omgevingsplan?

Provinciaal belang

Hoe wordt omgegaan met het Provinciaal belang?

Kenbaar (en vindbaar) maken

Hoe worden buitenplanse OPA’s kenbaar gemaakt en kunnen deze ook digitaal worden geraadpleegd? En wat moeten de bevoegde gezagen daarvoor doen?

VERPLAATST NAAR OCHTENDDEEL - Met meerdere partijen muteren en consolideren van het Omgevingsplan: hoe doe je dat? - Diversen

Men zal eraan moeten wennen dat er vanuit één totaalplan gewerkt zal gaan worden. De samenwerking met o.a. adviesbureaus zal veranderen. Welke gedachten hebben adviesbureaus en softwareleveranciers bij het samen werken aan een plan? Alle bedrijven en organisaties die Provero helpen bij het mogelijk maken van dit jaarcongres, krijgen de mogelijkheid hun visie, gedachten en oplossingen ten toon te stellen aan het samenwerken aan het ene Omgevingsplan. Wij bieden een aantal break-out-rooms. Bedrijven krijgen het podium om hun oplossingen te demonstreren. Of hun ideeën te toetsen. Of te discussiëren over.

Omgevingsloket - Regels op de Kaart - Django Blok, Senior User Experience Designer en Cara Dekker, Product owner Regels op de Kaart (Kadaster)

Binnen het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) kennen we inmiddels een flink aantal Omgevingsdocumenten met ieder zijn specifieke kenmerken en regels. Tijdens dit uur krijgt u aan de hand van een aantal casussen te zien hoe u zich eenvoudig kunt oriënteren in de hoeveelheid aan regels. Denk hierbij aan regels uit zowel een Waterschapsverordening, een Omgevingsplan, een Omgevingsverordening, Voorbereidingsbesluit: overzichtelijk op één scherm raadpleegbaar. Daarbij zijn bovendien de bijbehorende informatie-objecten, annotaties en verbeeldingen zijn eenvoudig te bekijken.   Een interactieve demo waarin u:

 • Kennismaakt met ‘Regels op maat’ aan de hand van een aantal casussen
 • Leert hoe u tijdens het raadplegen van Regels op de Kaart eenvoudig de andere onderdelen van het Omgevingsloket kunt raadplegen
 • Ontdekt welke informatie een bezoeker te zien krijgt als een bestemmingsplan deels of geheel is opgevolgd door een Omgevingsplan
 • Meegenomen wordt in de nabije toekomst. Wat kunt u verder van ons verwachten voordat de wet in werking treedt?

Nieuw! Masterclasses
11.30 – 15.15 uur (incl. pauzes)

Masterclass ‘Een reis door het digitaal stelsel Omgevingswet’ - Arie Duindam, Lead Productmanager Digitaal Stelsel Omgevingswet bij het Kadaster (host)

Als planmaker en/of transitiemanager wordt je meegenomen op een reis door het digitaal stelsel Omgevingswet. In 3 blokken van een uur bezoeken we o.a. de LVBB, de publicatie in Overheid.nl, het Omgevingsloket met de DSO Viewer, het Open Stelsel, de stelselcatalogus en de relatie met de toepasbare regels en het instellen van vooroverleg en behandeldiensten bij nieuwe juridische activiteiten.   Tijdens onze reis gaan we op ontdekking en zoeken we antwoorden op onder andere de volgende vragen:  

 • Ik publiceer een (ontwerp) besluit via de LVBB. Wat gebeurt hiermee en hoe ziet dat eruit?
 • Hoe verloopt het proces als een besluit is vastgesteld?
 • Waar vind ik wat en voor wie (burger, beleidsmedewerker, raad..)?
 • Wat gebeurt er met mijn annotaties, wat zie ik ervan terug in de viewer ‘regels op de kaart’
 • Moet ik bij een nieuw besluit ook de toepasbare regels wijzigen?
 • Hoe moet ik vooroverleg en behandeldiensten instellen?
 • Hoe moet straks een vergunning worden aangevraagd via het loket en wat moet een planmaker hiervoor doen?

VOL! - Masterclass 'Maken van een Omgevingsplan' - Erik Lubberink

In deze masterclass worden handreikingen gedaan bij het maken van een Omgevingsplan. De keuzemogelijkheden zijn groot, maar hoe kun je op pragmatische wijze vorm en inhoud geven aan het Omgevingsplan. Niet alleen juridisch-inhoudelijke aspecten spelen een rol, maar ook informatiekundige eisen hebben invloed op de wijze waarop een plan tot stand komt. Welke keuzes kom je hierin tegen? Aan de hand van een specifieke casus word je in 3 uur meegenomen in alle stappen die van belang zijn bij het opstellen van het Omgevingsplan. De volgende onderdelen worden behandeld:

 • Keuzemogelijkheden in aanpak en opbouw van het Omgevingsplan
 • Annoteren van juridische regels
 • Samenhang van juridische regels en toepasbare regels
 • Verbeelden en raadplegen in het DSO
 • Lessons learned Do’s en Don’ts

Masterclasses

De twee masterclasses duren drie uur en doorlopen een geheel proces waarbij geïnteresseerden/deelnemers vooraf ook ‘huiswerk’ krijgen zodat ze optimaal kunnen deelnemen aan deze masterclasses. De masterclasses zijn interactief hierdoor zal een beperkt aantal deelnemers toegelaten worden. Deelname aan de masterclass betekent ook dat u niet in de gelegenheid bent om de andere inhoudelijke sessies bij te wonen. Bent u serieus geïnteresseerd, zorg dat u zich dan snel aanmeldt want vol-is-vol.

Gezamenlijke afsluiting (15.15 – 15.30 uur)

Met een korte terugblik op de dag en dank voor uw aanwezigheid sluiten wij, hopelijk, de laatste online editie van het Provero Congres af.

Ik ben erbij, ik meld me aan

Virtuele bedrijvenmarkt

Tijdens het digitale Provero Congres mag de bedrijvenmarkt niet ontbreken en blijft een belangrijk onderdeel van het congres.
Partners, bedrijven en verenigingen kunnen zich op de virtuele bedrijvenmarkt, Omgevingsplein, presenteren aan de deelnemers.

Deze virtuele bedrijvenmarkt is interessant voor iedereen die actief is binnen het werkveld van de fysieke leefomgeving. Provero hanteert een Partner Punten Programma dat er voor zorgt dat flexibel kan worden omgegaan met de diverse profileringsmogelijkheden.

Virtuele stand bedrijvenmarkt

Op de bedrijvenmarkt kan een organisatie zichzelf op eigen wijze presenteren. De kosten voor een virtuele standplek bedragen € 575,00 exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Vul het Partner Punten Programma in en stuur dit naar congres@provero.nl.

De inschrijving is geopend! U kunt zich vanaf nu inschrijven voor het online Provero Congres 2021 dat op 27 mei 2021 plaatsvindt.

Deelname aan het digitale Provero Congres is gratis voor leden van Provero.

Leden van Vereniging BWT, VVM en de NGV kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 50,00 exclusief BTW deel te nemen aan het Provero congres.

De kosten voor deelname aan het congres bedragen voor niet-leden: € 99,00 exclusief BTW.

Provero Congres 2021 Inschrijfformulier
Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.